Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AquaStel, ul. Batorego 12, 48-200 Prudnik
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - biuro@aquastel.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży oraz wysyłki zakupionych towarów oraz kontaktem w celu realizacji umowy sprzedaży
- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty
uczestniczące w realizacji usług
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres maksymalnie 5 lat
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia
danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może
skutkować odmową realizacji usługi/umowy